Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/galantst/public_html/ajgroup.consulting/wp-content/plugins/Ebor-Framework-master/ebor_cpt.php on line 169
Dirigentie de santier – AJ GROUP CONSULTING

Dirigentie de santier

Potrivit Legii nr. 177/2015, pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii persoanele fizice sau juridice care CONSTRUIESC sau fac lucrari de INTERVENTIE la CLADIRILE EXISTENTE sunt obligate sa angajeze DIRIGINTI DE SANTIER autorizati.

Verificarea calitatii lucrarii executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente pentru care se emit AUTORIZATII DE CONSTRUIRE si/sau DE DESFIINTARE (demolare) este OBLIGATORIE si se efectueaza de catre investitori/beneficiari prin DIRIGINTI DE SANTIER autorizati, angajati ai investitorilor/beneficiarilor.

Categoriile pe care le putem urmari sunt lucrari de Construcții Civile, Industriale și Agricole — categoria de importanță C si D.

Obligaţiile dirigintelui de şantier sunt următoarele:

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantierau următoarele obligaţii şi răspunderi:

 

A) In perioada de pregătire a investiţiei:

 1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
 3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
 4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
 5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
 1. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 2. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
 3. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;
 4. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
 5. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
 6. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
 7. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
 8. verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 9. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;
 10. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

B) In perioada execuţiei lucrărilor:

 1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
 3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
 4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
 1. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
 2. verifică respectarea „Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 3. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
 4. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 5. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 6. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
 7. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
 8. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
 9. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 10. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
 11. anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;
 12. anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
 13. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 14. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

C) La recepţia lucrărilor:

 1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
 2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
 3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.